Algemene Voorwaarden

1.   Gegevens

Marleen Bosch | Ruimte voor Zijn

www.ruimtevoorzijn.nl | info@ruimtevoorzijn.nl | 06-19432409

KVK 64295893 | BTW nummer NL100018415B01

Coachingsessies, massages, cursussen, (online-) trainingen, rituelen, workshops en cirkels worden gegeven op verschillende locaties in en/of de omgeving van Zutphen.

 

2.   Definities

Klant: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een coachingsessie, massage, cursus, ritueel, training, workshop, cirkel en/of online programma.

Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die Marleen Bosch een opdracht verstrekt.

 

3.   Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en alle activiteiten tussen Marleen Bosch en haar klant en/of opdrachtgever.

 

4.   Aard van de dienstverlening

Alle activiteiten van Marleen Bosch zijn gericht op bewustwording en persoonlijke ontwikkeling. Zij zal haar aanbod naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Het is vervolgens aan de klant om het aangebodene naar eigen inzicht al dan niet toe te passen. De klant is dus altijd zelf verantwoordelijk voor haar eigen ontwikkeling.

 

5.   Bewijs van overeenkomst

Na de aankoop/bestelling/aanmelding ontvangt de klant een bevestiging via e-mail. In dit e-mailtje zit ook een link naar de algemene voorwaarden. Dit alles te samen is haar bewijs van overeenkomst. Daarnaast ontvangt de klant een factuur.

 

6.   Informatieverstrekking

Van de klant en/of opdrachtgever wordt verwacht alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht vooraf te verstrekken.

Marleen Bosch is niet aansprakelijk als er schade ontstaat, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie door de klant en/of opdrachtgever.

 

7.   Annulering van afspraken

Klanten kunnen tot 48 uur van tevoren coachingsafspraken en massages afzeggen. Bij afzeggen binnen 48 uur vóór de afspraak of bij niet verschijnen, worden de volledige kosten van de betreffende afspraak in rekening gebracht.

Voor annulering van deelname aan cursussen, rituelen (individueel en/of in een groep), trainingen, workshops, cirkels en andere activiteiten geldt:
– binnen drie maanden voor aanvang is € 25,- verschuldigd,
– binnen 4 weken voor aanvang is 50% van het deelnamebedrag verschuldigd,
– binnen 2 weken voor aanvang is het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

 

8.   Dossiervorming en geheimhouding

Dossiervorming is zeer beperkt en dossiers zijn uitsluitend ter inzage voor Marleen Bosch en de betreffende klant. 

De ervaringen die Marleen Bosch opdoet tijdens de contacten met klanten kunnen verwerkt worden in haar uitingen. Dat zal op zo’n manier gebeuren dat in redelijkheid niet te achterhalen is over welke klant het gaat. Klanten kunnen hiertegen vooraf bezwaar maken bij Marleen Bosch.

 

9.   Levering van online gekochte diensten

Bij de bestelling van een online programma krijgt de klant binnen 6 werkdagen een bevestiging van haar deelname met de nodige informatie over de begindatum van het programma.

 

10.   Aansprakelijkheid

Marleen Bosch is niet aansprakelijk voor schade bij de klant die voortkomt uit een al voor de aanvang van de dienstverlening bij de klant aanwezige gesteldheid, geestelijk of fysiek, of gemoedstoestand.

De activiteiten van Marleen Bosch zijn nadrukkelijk geen vervanging van een psychologisch en/of medisch consult en/of therapie.

 

11.   Garantie

Alle door Marleen Bosch geleverde diensten en producten voldoen aan de omschrijving zoals klanten deze kunnen lezen op de website. Voldoet er iets niet aan de omschrijving, dan krijgt de klant desgewenst een nieuw product/dienst of haar geld terug.

 

12.   Klachten

Wanneer de opdrachtgever en/of klant niet tevreden is over een geleverde dienst, dient zij dit binnen 14 dagen na het leveren van deze dienst aan Marleen Bosch te melden. In overleg wordt onderzocht hoe de klacht in alle redelijkheid kan worden verholpen. 

 

13.   Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief btw.

 

14.   Factuur

Bij iedere aankoop/bestelling/aanmelding ontvangt de klant een factuur. Deze factuur wordt maximaal 7 jaar bewaard in de administratie van Marleen Bosch.

Mocht de klant op een later moment nog een kopie van een factuur willen, dan kan dat door een mail te sturen naar Marleen Bosch met haar naam, de gegevens én datum van de bestelling.

 

15.   Betalingstermijn en incassoprocedure

Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij daarop anders vermeld staat, op de bankrekening van Marleen Bosch te zijn bijgeschreven.

Mocht de klant haar factuur na twee herinneringen als nog niet betalen, dan wordt een incassobureau ingeschakeld. Alle kosten die voortkomen uit een incassoprocedure, waaronder de wettelijke rente vanaf de 15e dag na factuurdatum, zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever en/of de klant.

 

16.   Copyright

Op al het materiaal dat Marleen Bosch verstrekt zit copyright. Dat betekent dat niets mag worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, gekopieerd of op een andere wijze worden gebruikt zonder toestemming van Marleen Bosch.